Política de privacitat - Dades obertes

I. DADES IDENTIFICATIVES

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), informem que l’entitat responsable del lloc web www.lapobladevallbona.es és l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona amb CIF P4620400D i domicili en Av. de Colón, 93, CP 46185 La Pobla de Vallbona (València).

 

II. CONTACTE AMB L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA

Per a contactar amb l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona pot acostar-se a l’adreça  dalt indicada, bé contactar a través del telèfon 962760050 o bé a través de l’adreça de correu electrònic info@lapobladevallbona.es

 

III. CONDICIONS I TERMES GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

1. INTRODUCCIÓ

Aquestes són les Condicions i Termes Generals que regulen l’accés, navegació i ús del lloc web www.lapobladevallbona.es, i també les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d’ara endavant per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, i qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel•lectual i industrial). En conseqüència, l’Usuari haurà de llegir atentament aquestes Condicions i Termes Generals d’Ús.

Per l’accés, navegació pel lloc web i/o per la utilització dels serveis que s’hi inclouen, Vosté adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i de les Condicions Particulars, que si escau regiran la prestació dels serveis que es disposen en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de www.lapobladevallbona.es, de les quals no respon l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, en qualsevol moment i sense avís previ, podrà modificar les presents Condicions i Termes Generals d’Ús, i també les Condicions Particulars, que s’establisquen. És per aquest motiu que, davant qualsevol dubte, es recomana que abans d’iniciar la navegació que procedisca, si és necessari, a adquirir qualssevol serveis o productes oferits en el present lloc web, llija atentament el present Avís Legal.

L’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús, si escau les Condicions Particulars que resultaren de l’aplicació, i també a complir els especials advertiments o instruccions d’ús que s’hi contenen o en el lloc web i a obrar sempre d’acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, i sempre abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que en puga danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns o drets de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

2. REGISTRE (ALTA), BAIXA I CLAUS O CONTRASENYES D’ACCÉS.

Per al cas que el lloc web, necessite per a usar-se un registre previ, l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, a través del formulari disposat per a la recollida de dades. En qualsevol cas, l’Usuari ha d’aportar les dades assenyalades com a obligatòries, i la resta de dades que pogueren ser sol•licitades són de caràcter voluntari o facultatiu

Com a conseqüència del registre, l’Usuari ha d’adoptar una contrasenya d’accés, amb la qual es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret. D’aquesta manera, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, ja siga temporalment o permanentment, ni a permetre’n l’accés a persones alienes.

És responsabilitat de l’Usuari la utilització il•lícita dels serveis per qualsevol tercer il•legítim que empre a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent oper haver-la perduda. En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata als gestors de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona sobre qualsevol fet que permeta l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la ràpida cancel•lació. L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona queda eximit de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

Com que és un lloc web obert a tota la ciutadania, s’admet el registre i, per tant, la participació de menors d’edat. En cas que el menor requerisca d’una explicació sobre les Condicions i Termes Generals d’Ús, podrà dirigir-se a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona a través de les vies de contacte a l’inici assenyalades, de forma individual o a través del Pare, Mare, Tutor o Representant Legal.

L’Usuari, de forma lliure, pot sol•licitar la baixa en el lloc web remetent un comunicat a info@lapobladevallbona.es

3. CONDICIONS I TERMES D’ÚS 

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona ofereix a través del lloc web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(i) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fóra difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona es reserva el dret de retirar tots aquells continguts, comentaris i expressions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que inciten o promoguen la violència verbal o física -explícitament o implícitament- o que facen apologia del terrorisme o altres conductes delictives, o que a judici de l’Ajuntament, no resultaren adequats per a publicar-los.

En particular, per al cas que l’Usuari aportara fotografies, vídeos, enregistraments d’àudio o arxius de qualsevol altre tipus per a incorporar-les a alguna de les seccions del lloc web, l’Usuari declara i garanteix que:

a) És el legítim titular o té la pertinent autorització sobre aquests. L’Usuari és l’únic responsable, i deixa indemne  l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que, per l’incompliment de l’esmentada garantia, pogueren plantejar tercers.

b) L’Usuari cedeix a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb caràcter no exclusiu i per tot el temps permés legalment, tots els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública sobre els citats arxius perquè puguen ser utilitzats en totes les modalitats d’explotació existents en el moment de la cessió.

c) Aquests arxius objecte d’inclusió en el lloc web no poden contenir elements, albergar imatges o informacions que suposen una vulneració de drets de tercers i, en particular, del seu honor, de la intimitat o de la pròpia imatge. Així, no poden incloure arxius que inciten a la violència, a l’apologia del terrorisme, al racisme, la xenofòbia, el sexisme o l’homofòbia ni que continguen insults o opinions injurioses o calumnioses. Molt en particular, aquest tipus d’arxius no han de contenir imatges de menors, i és responsabilitat única de l’Usuari el compliment de les disposicions legals derivades de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor i la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’Usuari no pot intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el normal funcionament.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per a ús propi, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona o qualssevol tercers, trobats o que participen en www.lapobladevallbona.es

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel•lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no posseïsca, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició d’un tercer.

(vii) Està prohibit introduir informació classificada [secreta o reservada], de conformitat amb la Llei 48/1978, de 7 d’octubre, per la qual es modifica la Llei de 5 d’abril de 1968, sobre secrets oficials.

(viii) No es poden utilitzar els serveis oferits en el lloc web amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors, l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel•lar, de forma immediata i sense avís previ, l’accés i ús del lloc web www.lapobladevallbona.es i, si escau, per a retirar els continguts presumptament o declaradament il•legals, ja ho realitze al seu exclusiu criteri, ja a petició d’un tercer afectat o d’autoritat competent.

4. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i la utilització del lloc web, es realitza sota el seu complet risc i responsabilitat.

En tot cas, l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona no és responsable de les opinions, comentaris i expressions emeses pels Usuaris en www.lapobladevallbona.es. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona és un mer prestador de serveis d’allotjament o emmagatzematge de dades. En aquest sentit, la publicació dels continguts aportats pels Usuaris, no ha d’interpretar-se com una aprovació o conformitat de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. I d’acord amb el citat precepte, l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona actuarà amb diligència quan un òrgan competent haja declarat la il•licitud de les dades, ordenat la retirada o que s’hi impossibilite l’accés, o s’haguera declarat l’existència de lesió.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona no es fa responsable dels perjudicis que, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i), es pogueren derivar d’inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema; (ii) de retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fóra del control i que no siguen atribuïbles a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona; (iv) les divergències de la informació, documentació i/o altre contingut del lloc web que pogueren existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, per part de l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major; (vi) De la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts oferits per ells mateixos o per tercers.

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per al cas en què a través del lloc web, l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona recaptara dades de caràcter personal, aquests són inclosos en fitxer titularitat de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, la finalitat del qual és la gestió de la informació i serveis als ciutadans disposats en Internet.

Les dades no se cediran ni es comunicaran a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei, i en els necessaris per al desenvolupament, control i compliment dels serveis prestats a través del lloc web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI/NIE, passaport o document equivalent, dirigida a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona Av. de Colón, 93 46185 la Pobla de Vallbona (València).

L’Usuari es compromet a no facilitar, a través del lloc web, dades de caràcter personal de cap tercer, llevat que tinga la corresponent autorització o consentiment.

En visitar el següent lloc web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en l’ordinador: l’ús de galetes o IP’s no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estan destinades a ajudar-li a estalviar temps quan torne a visitar-nos, a seleccionar el full d’estil més adequat i al fet que la visualització dels llocs web siga correcta, i també l’idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen bé els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny dels nostres llocs web i a obtenir estadístiques (en concret, conéixer el nombre de “visitants únics” que té la nostra Web).

Els Usuaris que no desitgen emmagatzemar galetes en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte. La major part dels navegadors de hui en dia permeten la gestió de les galetes de 3 formes diferents:

  1. Les galetes no s’accepten mai.
  2. El navegador pregunta a l’usuari si s’ha d’acceptar cada galeta.
  3. Les galetes s’accepten sempre.

El navegador també pot incloure la possibilitat d’especificar millor quines galetes han de ser acceptades i quines no. En concret, normalment l’Usuari pot acceptar alguna de les següents opcions: rebutjar les galetes de determinats dominis; rebutjar les galetes de tercers; acceptar galetes com no persistents (s’eliminen quan el navegador es tanca); permetre al servidor crear galetes per a un domini diferent. A més, els navegadors poden també permetre als usuaris veure i esborrar galetes individualment.

En tot cas, l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona no utilitza aquest tipus d’informació (galetes o IP’s), que poguera quedar registrada, per a altres finalitats o usos.

No obstant això, l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona adopta les mesures de seguretat, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a fi de salvaguardar la confidencialitat de la informació de caràcter personal transmesa.

6. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

En tot cas, els continguts en el següent lloc web tenen caràcter merament orientatiu o informatiu, és a dir, manquen de validesa jurídica i, en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució de procediments administratius o qualsevol acte de l’Administració Pública, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa aplicable. Per a finalitats jurídiques, hauran de consultar-se els textos publicats en els Butlletins i Diaris Oficials o sol•licitar-se als òrgans de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona.

En cap cas, l’Usuari podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguen estar instal•lats, i també la tergiversació o manipulació de la informació o documentació posada a disposició.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, i la informació i els continguts arreplegats al llarg de tot el lloc web estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona.

L’ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que intervinga autorització expressa de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona.

La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquesta seu, atorgada a l’Usuari, es limita a la descàrrega d’aquest contingut i al seu ús privat. D’acord amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre d’altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no siga alterat.(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació (c) Que s’anomene la font i (d) Que s’esmente la data de l’última actualització.