Principals formats exposats - Dades obertes

SHP – Format de dades espacials, considerat com l’estàndard de facto per a l’intercanvi d’informació geogràfica entre Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS). És un format vectorial d’emmagatzemament digital, desenrotllat per ESRI, on es guarda la localització d’elements geogràfics i els atributs associats a ells.

GML – És un subllenguatge de XML descrit com una gramàtica en XML Schema per al modelaje, transport i emmagatzemament d’informació geogràfica. La seua importància radica que a nivell informàtic es constituïx com una llengua franca per al maneig i transvasament d’informació entre els diferents programari que fan ús d’este tipus de dades, com els Sistemes d’Informació Geogràfica.

WFS – Web Feature Service o WFS del Consorci Open Geospatial Consortium o OGC és un servici estàndard, que oferix una interfície de comunicació que permet interactuar amb els mapes servits per l’estàndard WMS, com per exemple, editar la imatge que ens oferix el servici WMS o analitzar la imatge seguint criteris geogràfics. Per a realitzar estes operacions s’utilitza el llenguatge GML que deriva del XML, que és l’estàndard a través de què es transmeten les ordes WFS.

WMS – És un servici definit per l’OGC (Open Geospatial Consortium) que produïx mapes de dades referenciades espacialment, de forma dinàmica a partir d’informació geogràfica. És un estàndard internacional que definix un mapa com una representació de la informació geogràfica en forma d’un arxiu d’imatge digital.

KML – de l’acrònim en anglés Keyhole Markup Language, és un llenguatge de marcat basat en XML per a representar dades geogràfiques en tres dimensions. Va ser desenrotllat per a se ser manejat amb Keyhole LT, precursor de Google Earth. La seua gramàtica conté moltes similituds amb la de GML.

KMZ – És un fitxer KML comprimit per a estalviar espai i guanyar en velocitat de transmissió.

CSV – Tipus de document de text pla en format senzill per a representar dades tabulares en columnes separades per punt i coma, i files separades per salts de línia.

JSON – acrònim de JavaScript Object Notation, és un format lleuger per a l’intercanvi de dades. JSON és un subconjunt de la notació literal d’objectes de JavaScriptque no requerix l’ús de XML.

JSON-LD – JSON-LD, o JavaScript Object Notation for Linked Data, és un mètode de transport de dades enllaçades (Linked Data) utilitzant JSON.

RDF XML/TURTLE /N3 – RDF o Resource Description Framework no és un format concret sinó una infraestructura per a la descripció dels recursos de la web per mitjà d’expressions de la forma subjecte-predicat-objecte. El subjecte és el recurs que es descriu, el predicat és la propietat sobre la qual es vol establir el recurs i l’objecte és el valor de la propietat amb què s’establix la relació. La combinació de RDF amb altres ferramentes permet afegir significat a les pàgines i és una de les tecnologies essencials per a la web semàntica. Hi ha diversos formats de representació: XML, per a processament automàtic; N3, per a representació en text pla de forma més llegible per a humans; Turtle, com a simplificació de l’anterior.